ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 6

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,225
Najnowszy uytkownik: xanterek

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

krystian1988
07.07.2017 09:39:50
hello³ Grin

jolaaaaa
04.06.2017 22:30:55
Dobrej nocki Smile

piterus
31.05.2017 18:55:47
Robione w Radomiu? Pfft

bogdan
31.05.2017 09:34:27
Ruskie. Grin Grin Grin

Pieka
28.05.2017 14:02:00
Bardziej pierogi Pfft

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Sponsoring WWW
Sponsorowane WWW
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±

Informacja o postêpach / T³umaczenia

khaman dnia 27 marzec 2014 21:46 · 3 komentarze · 6545 czyta · Drukuj

Oficjalne Chodz± pog³oski, ¿e jedyn± rzecz± jak± siê ostatnio zajmowa³em to uaktualnianie AddonDB [bazy dodatków - przyp. t³umacza], oraz, ¿e nie jest to zwi±zane bezpo¶rednio z rozwojem PHP-Fusion v8. To nieprawda. Potrzebujemy stworzyæ solidne struktury, które dzia³aj±. Spêdzi³em wiele czasu analizuj±c co dzia³a, a co nie dzia³a. Wiele zosta³o poprawione i zoptymalizowane, np. uproszczona zosta³a Strona Licencji. Mamy ju¿ prawie 11 stron Planu Deweloperskiego, który napisa³em dla PHP-Fusion 8. Jest to podsumowanie rozmów ze spo³eczno¶ci±, jak i MT [Management Team - przyp. t³um].

Hien zaakceptowa³ pozycjê Lead Developera dla PHP-Fusion, a jego oddanie dla projektu jest pe³ne podziwu. Komunikujemy siê z Hienem prawie codziennie. Jest te¿ kilku deweloperów, którzy wspó³pracuj± przy projekcie. Mamy ci±gle nadzieje, ¿e wiêcej osób zaanga¿uje siê przy finalizacji projektu PHP-Fusion v8, kiedy wydamy wersjê RC1. Nie mówimy o dacie, nie chcemy ³amaæ obietnic. Chcia³em jedynie dodaæ, ¿e jeste¶my ca³kiem blisko. Wiêcej na temat v8 wkrótce. Chcemy podziêkowaæ ka¿demu za pozytywne komentarze!

Mi³o nam te¿ oznajmiæ, ¿e zebrali¶my 34 t³umaczenia lokali do PHP-Fusion 7.02.xx, które dostêpne s± równie¿ na Github Locale.

Pozdrawiam Domi

Komentarze

#1 | eldiablo dnia 01 kwiecie 2014 13:04
Wydawa³o mi siê @khaman, ¿e jaki¶ czas temu ¿egna³e¶ siê z Php-Fusion a tu proszê, pracujesz pe³n± par±.

PS mówi±c o addonDB masz na my¶li t± oficjaln± bazê czy to tutaj?
#2 | khaman dnia 01 kwiecie 2014 13:52
Ano jeszcze trochê zostanê Wink
Chodzi o bazê dodatków na g³ównym. Newsy oznaczone jako oficjalne pochodz± z g³ównego supportu.
#3 | Przemek28 dnia 02 kwiecie 2014 21:53
Plan Deweloperski? Czyli to jeszcze bardzo d³uga bajka zanim pojawi siê v8.00.00 Sad Niechêtnie obstawiam minimum 2 lata od dzi¶, ale mam nadziejê, ¿e uda siê szybciej Smile

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.
Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2015 Ekipa PHP-Fusion.pl