ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 7

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,225
Najnowszy uytkownik: xanterek

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

krystian1988
07.07.2017 09:39:50
hello³ Grin

jolaaaaa
04.06.2017 22:30:55
Dobrej nocki Smile

piterus
31.05.2017 18:55:47
Robione w Radomiu? Pfft

bogdan
31.05.2017 09:34:27
Ruskie. Grin Grin Grin

Pieka
28.05.2017 14:02:00
Bardziej pierogi Pfft

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Sponsoring WWW
Sponsorowane WWW
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±

Aukcja bannerowa na rzecz WO¦P 2013

Pieka dnia 30 grudzie 2012 03:09 · Czytaj wicej · 1 komentarz · 2930 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje 13 stycznia 2013 roku rusza ju¿ XXI Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy!

Jak co roku postanowili¶my tak¿e wystawiæ w³asne aukcje WO¦P Allegro, których przedmiotami tradycyjnie ju¿ s± wy¶wietlenia bannera lub umieszczenie linka na naszej stronie. Aukcje maj± na celu pomóc WO¦P w zebraniu jak najwiêkszej kwoty Dla ratowania ¿ycia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Liczymy równie¿ na Was, Drodzy U¿ytkownicy! Szczegó³y w dalszej czê¶ci newsa...

Que Viva España!!

khaman dnia 10 listopad 2012 14:08 · 1 komentarz · 2755 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne

Jako by³y mieszkaniec Hiszpanii z wielk± przyjemno¶ci± witam nasz± hiszpañsk± stronê w¶ród Oficjalnych Supportów Narodowych!
www.php-fusion.com.es

Gratulujê FsDk, Talocha i ich dru¿ynie za ciê¿k± jak do tej pory pracê. Bienvenidos!

// Richard

Drugi raport o PHP-Fusion v8 / PHP-Fusion 7.02.06

khaman dnia 05 listopad 2012 12:44 · 4 komentarze · 2842 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne


Witajcie!
Jestem pewien przysz³o¶ci. Dziêki wysi³kom PMM i jego zespo³owi programistów, Craigowi i jego koderom wtyczek, oraz JoiNNNowi i zespo³owi skórek, a takze Halissonowi, przy jego trudach zbierania zasobów, mo¿emy mo¿e nie obiecaæ, lecz oszacowaæ, ¿e bêdziemy mieæ dzia³aj±c± wersjê beta lub RC przed koñcem grudnia.

Nasz obecny status to w przybli¿eniu dwie skórki prawie gotowe do wydania, jedna trzecia funkcji core przekonwertowana jako wtyczki i planowane 40% kodu w core przepisane na nowo. Przy¶pieszenie kodowania wzro¶nie wraz z wpraw±.

W miêdzyczasie przygotowywane jest dodatkowo wydanie PHP-Fusion 7.02.06. Tak wiem, spokojnie, musimy to zrobiæ. W wiêkszo¶ci wi±¿e siê to z poprawkami bezpieczeñstwa, nie bêdzie dodanej nowej funkcjonalno¶ci. Nie potrzebne zatem nowe locale, ale oczywi¶cie mo¿ecie zaktualizowaæ informacjê o wersji, je¶li robicie dla nas locale.

Pamiêtajcie, ¿e 7.02.XX bêdzie wymagane do aktualizacji do wersji 8.

7.02.06 bêdzie, mam nadziejê, w pe³ni gotowa w ci±gu 10 dni, bêdziecie mogli pobraæ przez Sourceforge (oraz na oficjalnych stronach PHP-Fusion - przyp. Khaman). Pamiêtajcie o zachowaniu ostro¿no¶ci w pobieraniu z innych ¼róde³.

Pamiêtajcie tak¿e aby zapisaæ siê do testowania i pomocy w ró¿nych dziedzinach. Wszystkie konstruktywne wysi³ki s± mile widziane, wiecie to, prawda?

/Richard i ChristianRekrutacja

khaman dnia 31 padziernik 2012 08:33 · 3 komentarze · 2262 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Przy ostatnim etapie w kierunku PHP-Fusion 8, chcieli¶my wam powiedzieæ, ¿e mo¿ecie do³±czyæ w ka¿dej chwili.

Wiecie to, prawda?
Ci±gle potrzebujemy designerów, deweloperów, testerów, ludzi z pomys³ami i zainteresowaniem PHP-Fusion


Je¶li chcecie do³±czyæ, kliknijcie powy¿szy banner, który przeniesie was do wiêkszego kuzyna na stronie v8, gdzie bêdziecie mogli podaæ postawowe informacje o sobie i swoich umiejêtno¶ciach. Tam do³±czycie do Puli Smoków Talentu i mo¿ecie dostaæ przydzielone zadania, aby pomóc w tworzeniu v8. Zróbcie to teraz!

Dziêkujemy / Richard i Halisson.

Powrót Supportu Niemieckiego

khaman dnia 28 padziernik 2012 16:46 · 0 komentarzy · 2843 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Z wielk± ulg± i wdziêczno¶ci±, dziêki Saschy i R3sponibl3, witamy ponownie Niemiecki Support Narodowy w gronie oficjalnych stron wsparcia.Teraz tylko potrzebujemy kilku niemieckich deweloperów do v8 :)

/Richard

Wtyczki które znajd± siê w v8 Core

hoopak dnia 07 sierpie 2012 20:59 · 2 komentarze · 2206 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Deweloperzy oraz Management Team zdecydowali, ¿e w wersji Core znajdzie siê 7 wtyczek. Zgodnie z obietnic± stworzono ankietê, by¶cie to Wy mogli zadecydowaæ, jakie dodatki s± Wam najbardziej potrzebne i maj± znale¼æ siê w wersji Core.

Sondê znajdziecie na stronie www.8.php-fusion.net (wymagana rejestracja).

Christian Damsgaard Jørgensen,
PHP-Fusion Developer Lead

Dodano 07.09.2012:

W g³osowaniu forum zdoby³o decyduj±c± przewagê 40% g³osów. Dlatego stwierdzamy, i¿ spo³eczeñstwo PHP-Fusion przemówi³o, i tym samym forum bêdzie zawarte w paczce PHP-Fusion v8.

Richard Ainz & Christian Damsgaard Jørgensen

Pierwszy raport o PHP-Fusion v8

khaman dnia 17 lipiec 2012 21:45 · 8 komentarzy · 2552 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Od czasu pojawienia siê strony v8, wydaje siê, ¿e wiêcej siê dzieje na zapleczu (czy te¿ poza stron±, jak wolicie), ni¿ my¶la³em. Ehh, ci koderzy.. Wszystko co widzê to SVN i ciê¿ko mi zrozumieæ co zosta³o dodane. Wiêc my¶lê sobie "Nikt nie przys³a³ mi piêciu stron raportu w trzech kopiach, ¿e wszystko zrobione, wiêc nic nie zrobione."

Nie mog³em bardziej siê myliæ. Mamy wystarczaj±cy postêp w wielu obszarach:
- nowy silnik skórek jest prawie gotów na beta testy
- system prywatnych wiadomo¶ci przerobiony na nowo
- podkategorie do wszystkich systemów s± prawie gotowe
- system "haczyków" [nie do koñca jestem tu pewien polskiej nazwy - przypisek t³umacza] jest tak¿e w drodze i jest potrzebny zanim zaczniemy kodowaæ wszystkie funkcje w modu³y (blogi, forum, newsy itp..)
- strona kontaktowa jest prawie gotowa jak chcieli¶cie
- panel administracyjny tak¿e otrzymuje wystarczaj±co uwagi.

Teraz, aby nie narzekaæ na resztê, dotrzemy i tam. Pewne rzeczy, w³a¶ciwie wiele, s± zale¿ne od innych (jak modu³y oparte o "haczyki") i musz± byæ kodowane w okre¶lonej kolejno¶ci.

Pragnê wyraziæ moj± wdziêczno¶æ dla wielu, którzy zrobili wiele do tej pory bez konieczno¶ci mówienia mnie nikomu, co zrobiæ (idealne stanowisko dla nieudolnego koordynatora). Ci±gle jest wiele rzeczy do zrobienia i potrzebujemy WSZYSTKICH, którzy mog± pomóc. Nie istnieje obecnie strona testowa, za ma³o jest skoñczone aby j± utworzyæ, ale staram siê ponaglaæ naszych koderów do utworzenia takiej, jak tylko to bêdzie mo¿liwe.

W szczególno¶ci chcia³bym podziêkowaæ Christianowi, naszemu g³ównemu deweloperowi, za jego ogromn± cierpliwo¶æ w rozmowach ze mn±. Jeste¶my szczê¶ciarzami, ¿e go mamy!

Pomagaj± nam ludzie z Indii, Austrii, Danii, Anglii, W³och, Rumunii, Polski, Rosjii, U.S.A i wielu innych krajów. To wspania³e! Czujemy ducha v8!

Dziêkujê Wszystkim
Richard Ainz

Czasowa niedostêpno¶æ stron Supportu

Pieka dnia 23 maj 2012 00:35 · 2 komentarze · 2512 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci W najbli¿szym czasie w zwi±zku ze zmian± serwera nast±pi przerwa w jego dzia³aniu, za co z góry przepraszamy.

Edit: Jeste¶my ju¿ na nowej maszynie z nadziej±, ¿e wszystko jest na swoim miejscu.

Rozwój PHP-Fusion v8

khaman dnia 21 maj 2012 12:59 · 7 komentarzy · 2685 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Rozwój wersji 8 obiera nowy kierunek. Management Team postanowi³ mianowaæ mnie [Richarda Ainza - przypisek t³um.] koordynatorem rozwoju nastêpnej generacji PHP-Fusion. Znacie mnie, jestem tu od lat. Bêdê wspó³pracowa³ z Christianem Damsgaardem Jørgensenem (PMM), naszym g³ownym deweloperem i jego zespo³em. Wiêkszo¶æ prac bêdzie przeprowadzana na stronie www.8.php-fusion.net, która jest obecnie przygotowywana w tym celu. Strona nie bêdzie otwarta dla wsparcia, ale dedykowana dyskusji i og³oszeniom zwi±zanym z rozwojem projektu.

Je¶li chcecie do³±czyæ siê do rozwoju wersji 8, pomys³ami, kodowaniem, lub rozwojem skórek oraz innymi zadaniami, nie wachajcie siê napisaæ do mnie lub Christiana na g³ównym supporcie.

Dru¿yna 8
Richard Ainz

Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2015 Ekipa PHP-Fusion.pl