ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 10

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,225
Najnowszy uytkownik: xanterek

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

krystian1988
07.07.2017 09:39:50
hello³ Grin

jolaaaaa
04.06.2017 22:30:55
Dobrej nocki Smile

piterus
31.05.2017 18:55:47
Robione w Radomiu? Pfft

bogdan
31.05.2017 09:34:27
Ruskie. Grin Grin Grin

Pieka
28.05.2017 14:02:00
Bardziej pierogi Pfft

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Sponsoring WWW
Sponsorowane WWW
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±

Aukcje PHP-Fusion.pl na rzecz WO¦P 2014 - Dwie gry do wygrania!

Pieka dnia 04 stycze 2014 18:30 · Czytaj wicej · 1 komentarz · 8002 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje 12 stycznia 2014 roku rusza XXII Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy!

Jak co roku postanowili¶my tak¿e i w tym wystawiæ w³asne aukcje WO¦P Allegro, których przedmiotami tradycyjnie ju¿ s± wy¶wietlenia bannera i sponsorowane na okres roku konto WWW. Aukcje maj± na celu pomóc WO¦P w zebraniu jak najwiêkszej kwoty "Na zakup specjalistycznego sprzêtu dla dzieciêcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów". Dodatkowo do wygrania tym razem dwie gry. Liczymy na Was, Drodzy U¿ytkownicy! Szczegó³y w dalszej czê¶ci newsa...

Nowy Oficjalny Support Niemiecki

khaman dnia 05 listopad 2013 10:11 · 6 komentarzy · 4568 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Po wielu latach dzia³ania, Support Niemiecki zakoñczy³ dzia³alno¶æ. Nikt nie poinformowa³ o tym fakcie Management Teamu. Informacja o zamkniêciu pojawi³a siê na stronie g³ównej dawnego Oficjalnego Supportu. Chcieliby¶my podziêkowaæ Niemieckiemu Supportowi za spêdzony czas i jednocze¶nie chcemy poinformowaæ o nowym Oficjalnym Niemieckim Supporcie.

Stara strona nadal posiada oznaczenia o byciu "oficjalnym", co oczywi¶cie jest nieprawd±.

Nowej stronie wsparcia (link), ¿yczymy powodzenia!

Keff

PHP-Fusion v7.02.07

khaman dnia 18 sierpie 2013 14:27 · 2 komentarze · 4892 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Jak zauwa¿yli¶cie nieco z po¶lizgiem ukazuje siê wersja polska v7.02.07. Spowodowane jest to tym, ¿e paczka oficjalna mia³a parê b³êdów, które by³y poprawiane, jak i naszym okresem urlopowym. Za³atano kilka odkrytych dziur i zawarto inne drobne poprawki. Po aktualizacji usuñcie plik updateuser.php z folderu administracji.

Nowy Oficjalny Support - Stany Zjednoczone

khaman dnia 30 kwiecie 2013 10:14 · 5 komentarzy · 4806 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne PHP-Fusion U.S.A. rozpocze³a dzia³alno¶æ jako ma³a, ale mocna i wiarygodna spo³eczno¶æ. Mi³o nam o¶wiadczyæ, ¿e otrzyma³a status Oficjalnego Supportu PHP-Fusion: PHP-Fusion U.S.A..


Witamy!
Richard Ainz

Postêp PHP-Fusion v8

khaman dnia 25 kwiecie 2013 12:53 · 13 komentarze · 6800 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Witajcie wszyscy!

Wiemy, ¿e wielu kwestionuje nasz obecny postêp w rozwoju. Aby go przyspieszyæ i upro¶ciæ przenie¶li¶my projekt na Github. Tam ka¿dy mo¿e zobaczyæ co zosta³o zrobione, a co pozosta³o do zrobienia. Naturalnie ka¿dy mo¿e pomóc w optymalizacji i znajdowaniu b³êdów w publikowanych kodach.

W rezultacie tego zaczniemy zamykaæ stronê v8 i przeniesiemy wszystkie niezbêdne narzêdzia na g³ówny Support do sekcji rozwoju.

Ze zmian strukturalnych: rola Lead Developera zosta³a usuniêta i Christian zostanie jednym z Senior Developerów.

Management Team stworzy strukturê kamieni milowych, tego czego bêdzie oczekiwaæ w rozwoju rdzenia i rozdzieli zadania deweloperom, którzy bêd± chcieli pomóc.

Oto jedne z tych, które chcemy osi±gn±æ przed wydaniem bety v8:

  • Przesuniêcie wszystkiego co mo¿liwe do wtyczek. Nowy rdzeñ ma zostaæ odchudzony, aby móg³ wspó³pracowaæ z wtyczkami ³atwiej i lepiej. Wtyczki spo³eczno¶ci s± lepiej rozwijane i utrzymywane przez spo³eczno¶æ, która ich potrzebuje. Je¶li otrzymamy dobre modyfikacje, naturalnie ich u¿yjemy. Parê przyk³adów to: artyku³y, faq, forum, newsy, galeria, linki, ankieta, download.
  • Przepisanie setup.php aby pasowa³ do powy¿szych zmian (mo¿liwe by³o wybranie co mamy zainstalowaæ).
  • PHP Data Objects (PDO) - bêdziemy musieli znale¼æ kogo¶, kto siê na tym zna i bêdzie wiedzia³, jak wpasowaæ to do obecnego projektu.
  • SEO friendly URL - odpowiedzialny: Ankur.
  • Nowe podej¶cie do struktury podkategorii - Matthiew.
  • Nowy interfejs administratora - projekt gotowy i wdro¿ony - Halisson Ricardo.
  • Poprawki silnika skórek - skupimy siê na projekcie Hien'a.

Co do pozosta³ych wie¶ci miejcie oczy otwarte.

Link do projektu: Github.

Pozdrawiamy
Management Team

PHP-Fusion v7.02.06

khaman dnia 27 stycze 2013 19:41 · 6 komentarzy · 4420 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Mi³o nam zaprezentowaæ PHP-Fusion v7.02.06.

Wersja ta zawiera drobne poprawki m.in. zosta³o za³atanych kilka luk. PHP-Fusion v7.02.06 jednocze¶nie stanowi zakoñczenie linii PHP-Fusion v7.02.
Specjalne podziêkowania dla Janka Vinda za zg³oszenie kilku luk.

Pozdrawiam
Christian Damsgaard Jørgensen, PHP-Fusion Lead Developer

PS Oczywi¶cie nasze paczki zawieraj± polskie lokale.
Khaman

Luka w PHP-Fusion 7.02.05 (downloads.php)

khaman dnia 27 stycze 2013 11:30 · 8 komentarzy · 3717 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Bezpieczeñstwo Jak doniesiono na Supporcie G³ównym downloads.php jest podatny na zdalne wstrzykniêcie kodu SQL.

Oficjalna ³ata ma zostaæ wydana jeszcze w ten weekend.

Zmiany personalne na G³ównym Supporcie

khaman dnia 25 stycze 2013 09:54 · 6 komentarzy · 3472 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Id±c dalej..
Jak wiecie ostatnio nie udziela³em siê wiele, dlatego zdecydowa³em siê ust±piæ ze stanowiska Project Managera. To nie jest po¿egnanie, nadal bêdê czê¶ci± spo³eczno¶ci.
Mi³o mi jednoczesnie zapowiedzieæ Joakima (Domi) jako nowego Project Managera. W imieniu za³ogi jak i przyjació³ sk³adam mu najserdeczniejsze ¿yczenia.

Pozdrawiam
Philip

Witamy PMM w Management Team!
By³ on bardzo aktywnym Lead Developerem przez ostatni rok. Jeste¶my bardzo szczê¶liwi i wdziêczni, ¿e mamy PMM w naszych szeregach.

Pozdrawiam
Domi

Druga rocznica ¶mierci Nicka / Podsumowanie na rok 2013

khaman dnia 08 stycze 2013 11:45 · 0 komentarzy · 2948 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Z nieco ma³ym opó¼nieniem i w skrócie, poni¿ej znajdziecie informacje z g³ównego supportu.
Khaman


Druga rocznica ¶mierci Nicka

To ju¿ druga rocznica ¶mierci zmar³ego tragicznie za³o¿yciela (Nicka Jonesa).
Pamiêtajcie o Ksiêdze kondolencyjnej.

Podsumowanie na rok 2013

Nie bêdzie wydania wersji Alfa ani Beta PHP-Fusion 8. Uzale¿nienie od kilku tylko deweloperów i ich wolnego czasu jest bezwarunkowe i ca³kowite. Czy to dobrze? Tak i nie. Tak, poniewa¿ wiemy, ¿e kod bêdzie wysokiej jako¶ci i bezpieczny. Nie, poniewa¿ du¿o ludzi mo¿e wiêcej.

Co mo¿na oczekiwaæ:
- Strona v8 przenosi siê na nowy serwer,
- Od 8 stycznia, powinno nast±piæ przy¶pieszenie w kodowaniach,
- Konkurs Skórek bêdzie og³oszony w okolicy po³owy stycznia.

Po raz kolejny stwierdzamy, ze potrzeba wiêcej deweloperów. Je¶li to siê nie uda, PHP-Fusion nie ma przysz³o¶ci. Nie mo¿na d³u¿ej polegaæ na 2, 3 ludziach pracuj±cych dla 50.000 lub wiêcej. Wyjd¼cie temu naprzeciw. Nawet je¶li nie jeste¶cie koderami, mo¿ecie mieæ pomys³y, szerzyæ s³owo o PHP-Fusion w¶ród znajomych.
Mo¿e powinienem byæ twardszy i bardziej wymagaj±cy, ale taki nie jestem. Wierzê w spo³eczno¶æ.
Richard

Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2015 Ekipa PHP-Fusion.pl