ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 5

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,225
Najnowszy uytkownik: xanterek

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

krystian1988
07.07.2017 09:39:50
hello³ Grin

jolaaaaa
04.06.2017 22:30:55
Dobrej nocki Smile

piterus
31.05.2017 18:55:47
Robione w Radomiu? Pfft

bogdan
31.05.2017 09:34:27
Ruskie. Grin Grin Grin

Pieka
28.05.2017 14:02:00
Bardziej pierogi Pfft

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Sponsoring WWW
Sponsorowane WWW
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±

PHP-Fusion v7.02.05

khaman dnia 20 kwiecie 2012 13:45 · 0 komentarzy · 4258 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Mi³o nam zaprezentowaæ polsk± wersjê PHP-Fusion v7.02.05.

Zmiany w plikach jêzykowych dostêpne s± na NEXT PHP-Fusion. 38 zmian zosta³o zaimplementowanych w bie¿±cym wydaniu PHP-Fusion - szczegó³y na stronie Dev Teamu.

PHP-Fusion v7.02.05 powinno reprezentowaæ koniec ¿ycia wersji 7.02 PHP-Fusion. Mówi±c to, mamy na my¶li skoncentrowanie siê na rozwoju nastêpnej generacji PHP-Fusion.

W imieniu
Christian Damsgaard Jørgensen, PHP-Fusion Lead Developer
Khaman

NSS Austria / PHP-Fusion 7.02.05

khaman dnia 18 kwiecie 2012 13:26 · 6 komentarzy · 2578 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Jak zapewne niektórzy wiedz±, zmieni³o siê niemieckojêzyczne wsparcie PHP-Fusion. Poprzednia strona straci³a status Oficjalnego Supportu. Obecnie witamy w gronie PHP-Fusion Austria.

Link: PHP-Fusion Austria.
W³a¶ciciel strony: Dav (profil na php-fusion.co.uk), jego profil na austriackim supporcie - David.

Co bardziej spostrzegawczy tak¿e dostrzegli, ¿e wydana zosta³a wersja 7.02.05. Po paru poprawkach i testach pojawi siê ju¿ lada chwila tak¿e wersja polska. Szczegó³y w kolejnym newsie ju¿ wkrótce.

Rok 2012 rokiem PHP-Fusion v8

khaman dnia 31 stycze 2012 11:29 · 0 komentarzy · 2913 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Nadchodzi powoli czas po¿egnania z wersj± v7. Obecnie przygotowywane s± podstawy wersji v8. Do tych zmian potrzeba pomocy, w zwi±zku z tym PHP-Fusion szuka zdolnych ludzi, którzy s± w stanie po¶wiêciæ swój czas i do³±czyæ do Strony Developerów PHP-Fusion.

Nowa wersja bêdzie nakierowana na koñcowego u¿ytkownika z za³o¿eniem prostoty i funkcjonalno¶ci. Obecnie jeste¶my w bardzo wczesnym stadium dyskusji z developerami, ale oczekujemy tak¿e pomys³ów i propozycji ze strony spo³eczno¶ci.

Pozdrawiam, Philip w imieniu Management Team

Z naszej strony czekamy na propozycje w tym temacie. W razie zainteresowania, pomys³y podsumujemy ankiet± i prze¶lemy do developerów.

Aukcje bannerowe na rzecz WO¦P 2012!

Pieka dnia 25 grudzie 2011 21:46 · Czytaj wicej · 2 komentarze · 2885 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje 8 stycznia 2012 roku rusza ju¿ XX Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy! Od kilku dni widoczny jest na naszej stronie banner Fundacji Jurka Owsiaka. To jednak tylko pocz±tek tego, co zaplanowali¶my z tej okazji...

Jak co roku postanowili¶my tak¿e wystawiæ w³asne aukcje WO¦P Allegro, których przedmiotami tradycyjnie ju¿ s± wy¶wietlenia bannera na naszej stronie, tym razem 2 x 50 000. Aukcje maj± na celu pomóc WO¦P w zebraniu jak najwiêkszej kwoty na zakup najnowocze¶niejszych urz±dzeñ dla ratowania ¿ycia wcze¶niaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciê¿arnych z cukrzyc±. Liczymy równie¿ na Was, Drodzy U¿ytkownicy! Szczegó³y w dalszej czê¶ci newsa...

05.01.2012:
Zakoñczy³y siê obie poprzednie aukcje. Dziêkujemy uczestnikom za ich wk³ad i od razu id±c za Waszymi g³osami wystawili¶my dwie kolejne aukcje zawieraj±ce kolejno 100 i 50 tysiêcy ods³on bannera: Aukcja 3 i Aukcja 4.

17.01.2012:
Aukcje zakoñczone. Zebrali¶my dziêki wam 304 z³. Szczególne podziêkowania dla DjPromo za zorganizowanie zbiórki na wspólny banner.

PHP-Fusion v7.02.04

Pieka dnia 12 listopad 2011 00:04 · 9 komentarzy · 3418 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Nowa wersja PHP-Fusion, oznaczona numerem 7.02.04, wydana w dniu 10.11.2011 uzupe³niona o polskie pliki jêzykowe znalaz³a siê dzisiaj w naszym downloadzie. Jak zwykle zachêcamy wszystkich do pobierania i instalowania/aktualizowania nowej wersji naszego CMS-a.

Specjalne podziêkowania kierujemy równie¿ w stronê u¿ytkownika Falcon, który nadzorowa³ obecne wydanie PHP-Fusion oraz wniós³ olbrzymi wk³ad w poprawianie zg³aszanych przez Was b³êdów przez co w znacznym stopniu przyczyni³ siê do jego wydania.

Szczegó³ow± listê zmian znajdziecie jak zwykle na stronach Dev Teamu oraz PHP-Fusion po polsku.

Ostatnie wie¶ci z G³ównego Supportu

khaman dnia 09 listopad 2011 11:26 · 7 komentarzy · 2266 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Management Team ma przyjemno¶æ og³osiæ, ¿e Domi zosta³ mianowany na stanowisko Super Administratora. Jest on od dawna wielkim fanem PHP-Fusion. Wielu z was zna go ze ¶wietnych dodatków, które stworzy³ przez te lata.

Nadchodz±ca aktualizacja do v7.02.04 jest planowana na 10 listopada (jednak prawdopodobnie wyjdzie 11 listopada [przypisek t³um.]). Jest to w wiêkszo¶ci zbiór poprawek b³êdów, ale bêdzie zawiera³ tak¿e kilka ma³ych uaktualnieñ. Wkrótce dowiecie siê o szczegó³ach tej aktualizacji.

Jeden z najstarszych i (mamy nadzieje) najm±drzejszych cz³onków MT, janmol, który przez d³ugi czas nie by³ aktywny, powraca do spo³eczeñstwa, co mamy nadziejê pozwoli na odci±¿enie PM'a w funkcji Projekt Managera, jako jego zastêpca.
2 Listopada odby³o siê nieformalne spotkanie MT z deweloperami. By³o to bardzo owocne spotkanie. Domi przejmie funkcjê utrzymania G³ównego Supportu, wiêc z wszelkimi sprawami w jego funkcjonowaniu nale¿y zg³aszaæ siê do niego. Obecnie pracuje on nad aktualizacj± bazy pobieralni (AddonDB). Bêdzie ona zainstalowana wraz z nowym wygl±dem G³ównego Supportu, prawdopodobnie w ci±gu jednego do dwóch tygodni.

W miêdzyczasie kneekoo naniesie poprawki do obecnej, tymczasowej skórki.
Mamy tak¿e nadziejê, ¿e System Dokumentacji zostanie ukoñczony i jednocze¶nie apelujemy do cz³onków za³ogi o pomoc z tym zwi±zan±.

Pozdrawiam
Philip

Okres stagnacji PHP-Fusion i zwi±zany z nim apel do Was

Drecha dnia 24 padziernik 2011 23:10 · 1 komentarz · 2836 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Jak zapewne wiêkszo¶æ z Was zauwa¿y³a, nowe ³atki i wersje PHP-Fusion od d³u¿szego ju¿ czasu siê nie ukazuj±. Informowali o tym niedawno khaman i jantom. Spowodowane jest to zbyt ma³± ilo¶ci± osób chêtnych do realizowania wyznaczonych projektów. Dlatego postanowi³em wyj¶æ do Was, Spo³eczno¶ci Polskiego Oficjalnego Supportu PHP-Fusion z pro¶b±, aby ka¿dy z Was, kto dysponuje czasem i umiejêtno¶ciami, wspomóg³ tworzenie wy¿ej wspomnianych ³atek i wydañ PHP-Fusion. To szansa na rozwój nie tylko naszego ulubionego systemu, ale tak¿e danie Wam mo¿liwo¶ci rozwoju i zaistnienia na Oficjalnym Supporcie UK, jak i naszym, rodzimym.

Otwarcie PHP-Fusion Wiki

Drecha dnia 22 sierpie 2011 00:37 · 11 komentarzy · 5908 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Wychodz±c naprzeciw oczekiwaniom i pro¶bom u¿ytkowników, postanowili¶my scaliæ dwa projekty w jeden i stworzyæ polsk± encyklopediê o PHP-Fusion po³±czon± z podrêcznikiem. Strona dzia³a na tym samym systemie co Wikipedia, mo¿ecie wiêc mieæ swój wk³ad w tworzenie serwisu, do czego gor±co zachêcamy. Przed rozpoczêciem jakichkolwiek dzia³añ prosimy o zapoznanie siê z wewnêtrznym Regulaminem i Zasadami Zachowania Poufno¶ci. Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Znajdziecie nas pod adresem: wiki.php-fusion.pl

Aktualizacja skryptów i prace konserwacyjne!

Pieka dnia 16 sierpie 2011 22:39 · 3 komentarze · 3576 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje W dniach 18 i 19 ze wzglêdu na planowane prace konserwacyjne oraz aktualizacyjne, mo¿e wyst±piæ czê¶ciowa lub ca³kowita niedostêpno¶æ Supportu. Z góry przepraszamy za zwi±zane z tym niedogodno¶ci.

Trzymajcie za nas kciuki i ¿yczcie nam powodzenia!

20.08.2011 - Przepraszamy, ale z przyczyn od nas niezale¿nych przed³u¿y³a siê nam ca³a procedura.

22.08.2011 - Witamy na odnowionym Supporcie. Mamy nadziejê, ¿e nie bêdzie gorzej ni¿ poprzednio. Zapraszamy.

Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2015 Ekipa PHP-Fusion.pl