ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 11

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,225
Najnowszy uytkownik: xanterek

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

krystian1988
07.07.2017 09:39:50
hello³ Grin

jolaaaaa
04.06.2017 22:30:55
Dobrej nocki Smile

piterus
31.05.2017 18:55:47
Robione w Radomiu? Pfft

bogdan
31.05.2017 09:34:27
Ruskie. Grin Grin Grin

Pieka
28.05.2017 14:02:00
Bardziej pierogi Pfft

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Sponsoring WWW
Sponsorowane WWW
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±

NOWA DOMENA NASZEJ STRONY !!!

Arox dnia 03 marzec 2005 22:42 · 3 komentarze · 7351 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Uwaga!!! Ju¿ mamy now± domenê php-fusion.pl - zastepuje ona obecne domeny:
cms-itseasy.netlook.pl i php-fusion.prv.pl.
Sta³o siê tak dziêki naszemu Sponsorowi - firmie Netlook.pl

Od tego momentu jedynym i podstawowym adresem internetowym CMS Website Creator
- Oficjalnego Polskiego Supportu PHP-Fusion jest:

http://www.php-fusion.pl

v. 5.01 Service Pack

Shaolin dnia 02 marzec 2005 13:20 · 0 komentarzy · 8099 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Wczoraj na oficjalnej stronie PHP-Fusion umieszczono Service Pack dla PHP-Fusion v. 5.01. Eliminuje on problemy z IIS 6 (serwery oparte na MS Windows) oraz kilka innych, pomniejszych b³êdów. Zaleca siê pobranie poprawki PHP-Fusion 5.01 Service Pack.

Poprawki nie musz± pobieraæ osoby, które pobra³y PHP-Fusion z SourceForge.net po dniu 1.03.2005.

Kolejna aktualizacja PHP-Fusion v. 5.01

Shaolin dnia 28 luty 2005 21:14 · 2 komentarze · 8820 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Znaleziono kolejny, niezbyt powa¿ny b³±d w PHP-Fusion v. 5.01 (chocia¿ zaleca sie aktualizacjê równie¿ posiadaczom v. 5.0).
Wszystkim, którzy pobrali PHP-Fusion przed 27 lutym 2005 zalecane jest pobranie poprawki Infusion Database Update - wystarczy umie¶ciæ plik infdbup.php w katalogu g³ównym PHP-Fusion na serwerze a nastêpnie otworzyæ go. Nastêpnie nale¿y skasowaæ plik infdbup.php z serwera i gotowe! :]

Aha, ci, którzy robili upgrade PHP-Fusion z wersji v. 5 do v. 5.01 nie musz± instalowaæ tej poprawki :].

Problemy z Infusions...

Shaolin dnia 25 luty 2005 19:57 · 1 komentarz · 9596 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Czê¶æ u¿ytkowników PHP-Fusion v. 5.01 zg³asza problemy z dostêpem do Panelu Admina => Zarz±dzanie Wtyczkami Infusions oraz Panelu Admina => Zarz±dzanie Panelami.
W wiêkszo¶ci przypadków jest to spowodowane stosowaniem wtyczek, które nie s± przystosowane do wersji 5.01.
Developerzy pracuj± ju¿ nad przystosowaniem wszystkich wtyczek do wersji 5.01.
Lista zmian potrzebnych, ¿eby wtyczki dzia³a³y poprawnie w wersji 5.01 jest dostêpna tutaj. W przypadku du¿ego zainteresowania artyku³em mogê go oczywi¶cie przet³umaczyæ.

Pierwsza ³atka na v. 5.01

Shaolin dnia 23 luty 2005 21:19 · 0 komentarzy · 9548 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Pojawi³a siê pierwsza ³atka do wersji 5.01 likwiduj±ca m.in b³êdy w plikach: fusion_admin/custom_pages.php, fusion_admin/forums.php, fusion_admin/photos.php i guestbook.php.
U¿ytkownikom, którzy zainstalowali PHP-Fusion z archiwów pobranych przed 23-02-2005 zalecamy pobranie ³atki. Archiwum instalacyjne PHP-Fusion na SourceForge.net zosta³o juz uaktualnione, wiêc nie ma potrzeby patchowania wersji pobranych po 23-02-2005.

v. 5.01 wydana!

Shaolin dnia 22 luty 2005 18:08 · 5 komentarzy · 10259 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Dzisiaj ko³o po³udnia oficjalnie ukaza³a siê nowa wersja PHP-Fusion oznaczona jako 5.01. Zawiera wiele nowych, przydatnych funkcji, m.in.: rozbudowany system banowania (IP lub e-mail), mo¿liwo¶æ tworzenia grup u¿ytkowników, przydzielanie moderatorów do poszczególnych forów, ³atwiejsze zarz±dzanie systemem; jak równie¿ wyeliminowano b³êdy znalezione w poprzednich wersjach.

Wersja 5.01 kompatybilna z wiêksz± liczb± serwerów w³±cznie z Windows IIS 5 & 6. Jednak z powodu przeróbek kodu nie wszystkie infusions i MODy dla wersji 5 bêd± dzia³aæ w wersji 5.01 - koderzy ci±gle pracuj± nad wydaniem nowych wersji kompatybilnych z v. 5.01.

Pobierz v. 5.01 (645 kb)

Rekrutacja w szeregi eXtreme Crew zakoñczona...

SebaZ dnia 01 luty 2005 00:00 · 2 komentarze · 9949 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Aktualno¶ci Komisja rekrutacyjna w sk³adzie Grze¶ i ja, czyli SebaZ og³asza wszem i wobec co nastepuje.
Dnia 29 stycznia 2005 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego rekrutacja w szeregi EC zostaje oficjalnie zamknieta i zakoñczona.
Swoje zg³oszenia z³o¿y³o 13 ¶mia³ków, z których zosta³a wybrana pi±tka nowych cz³onków eXtreme Crew.

Wooya, Oscik, Largo, Maxis, As,

eXtreme Crew wita w swych szeregach...
Korzystaj±c z okazji chciali¶my tak¿e poinformowaæ Was, ¿e eXtreme obchodzi pierwsz± rocznicê istnienia i w zwi±zku z tym ¿yczyæ Wam i sobie wielu nastêpnych tak radosnych chwil!

Zapowied¼ PHP-Fusion 5.01

Saletra dnia 11 stycze 2005 12:05 · 0 komentarzy · 10899 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Ju¿ nie d³ugo mo¿emy siê spodziewaæ nowej wersji PHP-Fusion - 5.01.
Ma ona ulepszyæ oraz wzbogaciæ cms o kilka nowych funkcji takich jak: grupy u¿ytkowników, banowanie adresu IP oraz e-mail, indywidualni moderatorzy kategorii forum. Digitanium spodziewa siê, ¿e to zwiêkszy reputacje PHP-Fusion.
PHP-Fusion 5.01 zostanie udostêpniony w celach testowych za 2 - 3 tygodnie.

PHP-Fusion polecany!

Saletra dnia 06 stycze 2005 15:04 · 20 komentarzy · 19333 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

W aktualnym miesiêczniku KS ekspert zosta³o przeprowadzone porównanie cms'ów. PHP-Fusion by³ pierwszy na li¶cie prezentowanych systemów do zarz±dzania tre¶ci±. Zosta³ polecony przez redakcje miesiêcznika. Pokazano go jako schludny, zawieraj±cy wszystkie podstawowe, podrzebne modu³y, dobry, zarówno dla pocz±tkuj±cych jak i dla zaawansowanych cms.

Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2015 Ekipa PHP-Fusion.pl