ForumCaa strona

Nawigacja

Aktualnie online

Goci online: 11

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 25,225
Najnowszy uytkownik: xanterek

Logowanie

Nazwa uytkownika

HasoZarejestruj si

Odzyskaj haso

Shoutbox

Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

krystian1988
07.07.2017 09:39:50
hello³ Grin

jolaaaaa
04.06.2017 22:30:55
Dobrej nocki Smile

piterus
31.05.2017 18:55:47
Robione w Radomiu? Pfft

bogdan
31.05.2017 09:34:27
Ruskie. Grin Grin Grin

Pieka
28.05.2017 14:02:00
Bardziej pierogi Pfft

Pobierz now± wersjê
Pobierz podrêcznik
Zobacz inne oficjalne Supporty
Sponsoring WWW
Sponsorowane WWW
Statystyki supportu
PHP-Fuson PL na Facebooku

RSS

Powitanie

PHP-Fusion jest stale rozwijaj±cym siê systemem zarz±dzania witryn± WWW (CMS), opartym na PHP i MySQL. Zaopatrzony jest w prosty w instalacji system z jeszcze prostszym pakietem przyrz±dów administracyjnych do zarz±dzania. Stanowi kompletny zestaw aplikacji i narzêdzi do budowy dowolnej wielko¶ci mobilnego serwisu internetowego, portalu czy vortalu. Dziêki tym ¶rodkom w ³atwy sposób mo¿na tworzyæ interaktywne witryny internetowe bez posiadania wiedzy o programowaniu, a intuicyjno¶æ projektu i gotowe panele pozwalaj± tworzyæ nowe rozwi±zania jednym klikniêciem przycisku.

Strony wchodz±ce w sk³ad Supportu:
Laboratorium MOD-u³ów Themes v6 Themes v7

Serwer dedykowany z DirectAdmin i administracj±

Najnowsze pliki

Nazwa Kategoria Dodano Pobrań
[Inf] Najnowsze dodane pliki v2.... Mods & Infusions v7.02.xx 30.12.2016 8
[Inf] Najnowsze dodane plik v2.0... Mods & Infusions v7.02.xx 05.06.2015 41
[Inf] Unactivated Users Mods & Infusions v7.02.xx 09.11.2014 65
[Inf] Najnowsze dodane plik v2 (... Mods & Infusions v7.02.xx 25.10.2014 117
[Inf] Facebook Connect Mods & Infusions v7.02.xx 13.04.2014 337

Ostatnio poruszane tematy

  Temat Wywietle Odpowiedzi Ostatni post
Serwery dla Ciebie! - Serwe...
Instalacja
90333 0 Pieka
11.08.2020 11:04:42
Wstawianie kodu w panelu
Przedszkole
614954 1036 xanterek
20.08.2017 23:16:08
Statystyki we wtyczce mecze...
Wtyczki i panele
97 0 Huragan Morag
11.08.2017 08:45:41
Akceptacja komentarzy
Modyfikacje skryptów
14501 26 Rafee
02.08.2017 10:02:55
Facebook Connect (connect_p...
Wtyczki i panele
26161 71 Ansient
01.08.2017 10:30:34
Funkcja cURL
Tylko o PHP-Fusion v7.02.xx
125 1 Pieka
31.07.2017 22:49:46
Samsung Galaxy S8 vs Huawei...
Wszystkie w±tki nie zwi±zane z tematyk± forum
272 2 Pieka
15.07.2017 13:29:45
B³±d - go¶æ mo¿e zobac...
B³êdy i korekty
243 2 Apis
03.07.2017 13:28:47
Spolszczenie v9
Tylko o PHP-Fusion v9.00.xx
5679 44 xys
03.07.2017 11:59:12
Niedostêpne dla administra...
Przedszkole
293 3 adi
29.06.2017 23:07:57
Wy¶wietlanie wpisów z Fac...
Propozycje u¿ytkowników
223 0 Bikobi
29.06.2017 02:19:50
Czy istnieje dzia³aj±cy m...
Tylko o PHP-Fusion v7.02.xx
225 2 kamilchno
27.06.2017 15:07:38
Ogroma baza danych
Webmastering
262 1 jantom
24.06.2017 20:22:58
Krzaczki dziwne znaki po wg...
Tylko o PHP-Fusion v7.02.xx
322 2 Andrew333
20.06.2017 08:25:54
Ró¿ne wielko¶ci czcionki...
Tylko o PHP-Fusion v7.02.xx
667 1 Freeze
17.06.2017 21:25:50

PHP-Fusion 9.0 wesja stabilna

khaman dnia 28 kwiecie 2017 21:53 · Czytaj wicej · 16 komentarzy · 1706 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

samolocik.. frrrruuuu:)

Z dum± przedstawiamy najbogatsz± i najbardziej zaawansowan± wersjê PHP-Fusion jaka kiedykolwiek zosta³a wydana.

PHP-Fusion v9 RC 4

khaman dnia 10 sierpie 2016 17:59 · 3 komentarze · 1592 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne 4 Miesi±ce minê³y od wydania PHP-Fusion RC 3.
Strona g³ówna supportu dzia³a na v9. Ale nie jeste¶my jeszcze gotowi. Potrzebujemy narzêdzia, które jest konieczne do stworzenia nowego supportu. Obecnie nie jest ³atwo stworzyæ spersonalizowan± stronê startow± bez takiego narzêdzia. Naszym celem jest to wyeliminowaæ.

Pobierz PHP-Fusion v9 RC 4.

PHP-Fusion v9 RC 3

khaman dnia 25 marzec 2016 10:36 · 0 komentarzy · 1928 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Ponad 2 miesi±ce temu wydali¶my PHP-Fusion v9 RC 2. Ze wzglêdu na ilo¶æ poprawek, oraz chêæ zmiany silnika supportu g³ównego, konieczne by³o wydanie kolejnej wersji RC. Zosta³o w niej zaimplementowanych ponad 160 poprawek. Dziêkujemy za pomoc spo³eczno¶ci PHP-Fusion!

Szczegó³y poprawek znajduj± siê tutaj.

Instrukcja instalacji i aktualizacji (po angielsku) znajduje siê tutaj.

PHP-Fusion v9 RC 3
pobierzecie tu.

PHP-Fusion v9 RC 2

khaman dnia 21 stycze 2016 12:44 · 3 komentarze · 2448 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Prawie miesi±c min±³ od pojawienia siê wersji Release Candidate 1 (RC 1). Poprawili¶my obecnie ponad 90 zg³oszonych na Githubie b³êdów. Zaanga¿owanie ze strony spo³eczno¶ci PHP-Fusion by³o ogromne.

Chcieliby¶my podziêkowaæ ka¿demu zaanga¿owanemu w projekt!

Szczegó³y poprawek znajduj± siê tutaj.

Tutaj pobierzecie PHP-Fusion RC 2.

PHP-Fusion v9 RC 1 dostêpne!

khaman dnia 08 stycze 2016 17:31 · 4 komentarze · 2502 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Czekali¶my bardzo d³ugo na now± wersjê, wydawa³oby siê, ¿e w nieskoñczono¶æ... Wszystko trwa³o d³u¿ej ni¿ zak³adali¶my, poniewa¿ w miêdzyczasie zamiast kontynuowaæ poprzedni projekt, zdecydowali¶my siê na radykalny krok i obrali¶my now± drogê i strategiê rozwoju naszego CMS-a.

Informacja o wiêkszo¶ci planów zawartych w Development Plan.
Wiêcej informacji znajdziecie na PHP-Fusion UK.
Do pobrania: PHP-Fusion v9 RC 1.

Aukcja PHP-Fusion.pl na rzecz 23 Fina³u WO¦P

Pieka dnia 13 stycze 2015 20:06 · 1 komentarz · 6603 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Informacje Mamy za sob± XXIII Fina³ Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy, a wiêc czas najwy¿szy do³o¿yæ siê do niego :)

Tradycyjnie, jak co roku postanowili¶my tak¿e i w tym wystawiæ w³asn± aukcjê WO¦P Allegro, której przedmiotem s± wy¶wietlenia bannera na naszej stronie. Aukcje maj± na celu pomóc WO¦P w zebraniu jak najwiêkszej kwoty "Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia³ach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów".

Liczymy na Was, Drodzy U¿ytkownicy!

PHP-Fusion v9.0 Beta

khaman dnia 07 padziernik 2014 08:51 · 14 komentarze · 9078 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Chcieliby¶my zaprosiæ Was do aktywnego testowania i wnoszenia poprawek wersji beta. Najnowsz± wersjê ¶ci±gniecie st±d.

Beta bêdzie utrzymana w formie p³ynnej, znaczy to, ¿e wszelkie poprawki bêd± wprowadzane na bie¿±co do pliku który dostêpny jest do pobrania. Wszelkie problemy prosimy zg³aszaæ na forum PHP-Fusion v9.0 Beta. Przewidywany czas ¿ycia bety to ~1 miesi±c.

W tym miejscu chcieliby¶my wyt³umaczyæ dlaczego nazwali¶my tê wersjê PHP-Fusion v9. Tylko ze wzglêdu na zamieszanie jakie mo¿e spowodowaæ, odk±d PHP-Fusion v8 by³ nastêpny w kolejce. Wielu s³usznie zwróci³o uwagê na fakt, ¿e jeste¶my przy wersji 7 od wielu lat. Ci sami jednocze¶nie twierdz±, ¿e jest to bardzo dobra wersja.

PHP-Fusion v9 zawiera prawie wszystkie poprawki a nawet nowe elementy z listy ¿yczeñ wstêpnie planowanych dla PHP-Fusion v8. Gdyby¶my wypu¶cili teraz wersjê 8, która nie mia³aby funkcji, które skoñczyli¶my i pokazali¶my publicznie, ludzie po prostu byliby zawiedzeni. Dlatego rozpoczêli¶my wersj± 9, gdzie g³ówna wersja nadal jest rozwijana. Bêdzie to prawdopodobnie PHP-Fusion v10. Jednocze¶nie po jej wydaniu wersja 7 nadal bêdzie wspierana i rozwijana.

Wiêcej o PHP-Fusion v9 znajdziecie tutaj.

PHP-Fusion Developers Network / Licencja EPAL dla dodatków PHP-Fusion

khaman dnia 06 padziernik 2014 17:30 · Czytaj wicej · 0 komentarzy · 7544 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne PFDN
Prezentujemy wam Sieæ developerów PHP-Fusion(PFDN). Wiêcej: Tutaj.

EPAL
Powsta³a nowa komercyjna licencja, jako opcja dla dla developerów opieraj±cych swoje prace na PHP-Fusion (Enduser PHP-Fusion Addon License - EPAL).

PHP-Fusion i AGPL

Nigdy nie by³o mowy, ¿e AGPL jest z³e dla PHP-Fusion. Ale z EPAL jest to nawet lepsze. Problemy mog³y byæ zwi±zane jedynie z licencj± komercyjn±, która wspó³dzia³a z naszymi obecnymi licencjami. Czytaj wiêcej

Informacja o postêpach / T³umaczenia

khaman dnia 27 marzec 2014 21:46 · 3 komentarze · 6544 czyta · Drukuj · Facebook · Wykop

Oficjalne Chodz± pog³oski, ¿e jedyn± rzecz± jak± siê ostatnio zajmowa³em to uaktualnianie AddonDB [bazy dodatków - przyp. t³umacza], oraz, ¿e nie jest to zwi±zane bezpo¶rednio z rozwojem PHP-Fusion v8. To nieprawda. Potrzebujemy stworzyæ solidne struktury, które dzia³aj±. Spêdzi³em wiele czasu analizuj±c co dzia³a, a co nie dzia³a. Wiele zosta³o poprawione i zoptymalizowane, np. uproszczona zosta³a Strona Licencji. Mamy ju¿ prawie 11 stron Planu Deweloperskiego, który napisa³em dla PHP-Fusion 8. Jest to podsumowanie rozmów ze spo³eczno¶ci±, jak i MT [Management Team - przyp. t³um].

Hien zaakceptowa³ pozycjê Lead Developera dla PHP-Fusion, a jego oddanie dla projektu jest pe³ne podziwu. Komunikujemy siê z Hienem prawie codziennie. Jest te¿ kilku deweloperów, którzy wspó³pracuj± przy projekcie. Mamy ci±gle nadzieje, ¿e wiêcej osób zaanga¿uje siê przy finalizacji projektu PHP-Fusion v8, kiedy wydamy wersjê RC1. Nie mówimy o dacie, nie chcemy ³amaæ obietnic. Chcia³em jedynie dodaæ, ¿e jeste¶my ca³kiem blisko. Wiêcej na temat v8 wkrótce. Chcemy podziêkowaæ ka¿demu za pozytywne komentarze!

Mi³o nam te¿ oznajmiæ, ¿e zebrali¶my 34 t³umaczenia lokali do PHP-Fusion 7.02.xx, które dostêpne s± równie¿ na Github Locale.

Pozdrawiam Domi

Created by Arox Copyright (C) 2004
Copyright (C) 2004 - 2015 Ekipa PHP-Fusion.pl